மொபைல் போன்களின் அனைத்து ரகசிய குறியீட்டு எண்கள்

image
*#06# – அனைத்து மொபைலுக்கும் IMEI எண் பார்க்க
*#0000# – தயாரிப்பு தேதி பார்க்க
#*2472# தங்கள் போனின் சார்ஜிங் நிலைமை அறிய

*#7780# – பேக்டரி அமைப்பை கொண்டுவர

*8375# – மொபைல் போனில் உள்ள சாப்ட்வேர் தொகுப்பின் பதிப்பு எண் என்று அறிய
*#9999# – தங்கள் போனின் சாப்ட்வேர் சார்ந்த தகவல்களை அறிய
*#0001# போனின் சீரியல் எண்ணை காண
*#8999*778# சிம் கார்ட் பற்றிய தகவல்களை அறிய
#*#8377466# போனின் ஹாட்வேரின் தன்மை மற்றும் தயாரிப்பு அறிய
*#67705646# – clears the LCD display(operator logo).


*#147# – This lets you know who called you last (Only vodofone).*#1471# – Last call (Only vodofone).


#pw+1234567890+1# – Provider Lock Status.


#pw+1234567890+2# – Network Lock Status.


#pw+1234567890+3# – Country Lock Status.


#pw+1234567890+4# – SIM Card Lock Status.


*#21# – This phone code allows you to check the number that “All Calls” are diverted to.


*#2640# – Displays phone security code in use.


*#30# – Lets you see the private number.


*#2820# –
ப்ளுடுத் முகவரி பார்க்க
2945*#01*# எல்ஜி போனின் ரகசிய மெனுவினைக் கொண்டு வர

2945#*70001# – போன்களின் (எல்ஜி 7010 மற்றும் 7020) சிம் கார்ட் லாக்கினை மேனேஜ் செய்திட

1945#*5101# – எல்.ஜி. பி 1200 போனின் சிம் லாக் மெனு மேனேஜ் செய்திட

2945#*5101# – எல்.ஜி. பி 5200 மற்றும் 510 டபிள்யூ போன்களின் சிம் லாக் மெனு மேனேஜ் செய்திட

2947#* – எல்.ஜி. 500 மற்றும் 600 போன்களின் சிம் லாக் மெனு மேனேஜ் செய்திட

#*3849# சாம்சங் மொபைல் போனை மீண்டும் Reboot செய்ய


*#62209526# – Display the WLAN adapter’s MAC Address. It is available only for newer devices which support WLAN such as N80.


*#746025625# – Sim clock allowed status.


#pw+1234567890+1# – Displays any restrictions that your sim has.


*#92702689# – Takes you to a secret menu where you may find some of the information below:


1. Shows the Serial Number.


2. Shows the Month and Year of your mobile Manufacture.


3. Shows the date at which the mobile was purchased (MMYY).


4. Shows the life time of your mobile (time passed since last restart).


5. Shows the date at which your mobile was last repaired – if found (0000)


To exit from this mode, simply switch off and then switch on your mobile phone.


*#3370# – Enhanced Full Rate Codec (EFR) activation.


– This enables your mobile to work with increased signal strength, use better signal reception.


– This also helps you increase your GPRS speed to some extent.


– It has drawback that your phone battery will be consumed


*#3370* – Enhanced Full Rate Codec (EFR) deactivation. Phone will be automatically restarted automatically. Your battery life will increase by 30% but, phone will received less signal than with EFR activated.


*#4720# – used to activate Half Rate Codec. Your phone uses a lower quality sound but you should gain approx 30% more Talk Time.


*#4720* – used to deactivate Half Rate Codec. The phone will be restarted automatically.


If you have forgotten wallet code for your Nokia S60 phone, you can use this code reset: *#7370925538#


Note, your data in the wallet will be erased. You will be asked the lock code. Default lock code is: 12345


*#3925538# – used to delete the contents and code of wallet.


*#7328748263373738# – used to reset security code.


Default security code is 12345
Unlock service provider: Insert your sim, switch on your mobile and press vol up(arrow keys) for 3 seconds, then you will be asked for pin code. Press C, then press *. A message will be flashed, press * again and 04*pin*pin*pin#

  • Change closed caller group (settings >security settings>user groups) to 00000 and your mobile will sound the message tone if you are near a radar speed trap. If you set this value to 500 it will cause your mobile to set off security alarms present at shop entrances and exits(works with only some of the Nokia phones.)

  • To open wap browser, press and hold “0″ on the main screen and wap browser will be opened.

  • Note: Some Nokia secret codes can harm your mobile. So, try these Nokia secret codes at your own risk. Also, some of these nokia secret codes will not work depending on your phone model.image

*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity).
*#7780# reset to factory settings.
*#67705646# This will clear the LCD display(operator logo).
*#0000# To view software version.
*#2820# Bluetooth device address.
*#746025625# Sim clock allowed status.
*#62209526# – Display the MAC address of the WLAN adapter. This is available only in the newer devices that supports WLAN like N80
#pw+1234567890+1# Shows if sim have restrictions.

*#92702689# – takes you to a secret menu where you may find some of the information below:
1. Displays Serial Number.
2. Displays the Month and Year of Manufacture
3. Displays (if there) the date where the phone was purchased (MMYY)
4. Displays the date of the last repair – if found (0000)
5. Shows life timer of phone (time passes since last start)

*#3370# – Enhanced Full Rate Codec (EFR) activation. Increase signal strength, better signal reception. It also help if u want to use GPRS and the service is not responding or too slow. Phone battery will drain faster though.
*#3370* – (EFR) deactivation. Phone will automatically restart. Increase battery life by 30% because phone receives less signal from network.
*#4720# – Half Rate Codec activation.
*#4720* – Half Rate Codec deactivation. The phone will automatically restart

If you forgot wallet code for Nokia S60 phone, use this code reset: *#7370925538#
Note, your data in the wallet will be erased. Phone will ask you the lock code. Default lock code is: 12345

Press *#3925538# to delete the contents and code of wallet.

*#7328748263373738# resets security code.
Default security code is 12345

Unlock service provider: Insert sim, turn phone on and press vol up(arrow keys) for 3 seconds, should say pin code. Press C,then press * message should flash, press * again and 04*pin*pin*pin#

Change closed caller group (settings >security settings>user groups) to 00000 and ure phone will sound the message tone when you are near a radar speed trap. Setting it to 500 will cause your phone 2 set off security alarms at shop exits, gr8 for practical jokes! (works with some of the Nokia phones.)

Press and hold “0” on the main screen to open wap browser.


image

Sony Ericsson Secret Menu: -> * <- <- * <- *
(-> means press joystick, arrow keys or jogdial to the right and <- means left.)
You’ll see phone model, software info, IMEI, configuration info, sim lock status, REAL time clock, total call time and text labels.
You can also test your phones services and hardware from this menu (main display, camera, LED/illumination, Flash LED, keyboard, earphone, speaker, microphone, radio and vibrator tests)

IMEI Number: *#06#
Lockstatus: <- * * <-
Shortcut to last dialed numbers: 0#
Shortcut to sim numbers: On main menu type a number and press #

If you change the language from default to any other language, then it may be difficult to switch to default language. The shortcut is very simple. Just press < 0000 > . < stands for left arrow button or joystick and > stands for right arrow button or joystick.


image

Code to lock keys. Press together *7
Note: [] (pause) means the * key held in until box appears.

Select phone line – (use this to write things below the provider name):
[] [] [] 0 0 8 [] 1 []
Add phonebook to main menu:
[] [] [] 1 0 5 [] 1 []
Add messages to main menu:
[] [] [] 1 0 7 [] 1 []
Copy SIM memory (phonebook menu):
[] [] [] 1 0 8 [] 1 []
Eng Field options (main menu):
[] [] [] 1 1 3 [] 1 []
Slow (Frequency of search menu):
[] [] [] 1 0 1 [] 1 []
Medium (Frequency of search menu):
[] [] [] 1 0 2 [] 1 []
Fast (Frequency of search menu):
[] [] [] 1 0 3 [] 1 []
Enable EFR:
[] [] [] 1 1 9 [] 1 []
Function :
[] [] [] # # # [] 1 []

Change pin:
[] [] [] 0 0 4 [] 1 []
Unblocking using the “puk” number:
[] [] [] 0 0 5 [] 1 []

There are lots of similar codes exist. If you change the last number to 0 you can deactive that code. The 3 digit number at the middle are from 0 to 999. I put the most interesting codes. (EFR):Enhanced Full Rate Codec.

You can change GSM frequencies to 900/1800 by entering the enginnering model. Following the below steps:
enter menu and press 048263* quickly, then you will enter the secret engineering menu
under “Opcode”
input 10*0*3 for GSM 900
10*0*4 for GSM 1800
10*0*5 for GSM 1900
10*0*6 for dual band GSM 900/1800
10*0*7 for dual band GSM 850/1900

To add extra message space 4 your Motorola C350 C450 C550 or C650, press menu button, press 048263* quickly, then on the popup menu enter 47 press ok.press 50 and ok.press 1 ok.press 64 ok.press 1 ok.press 186 and ok.You will receive an extra 50 msgs memory space.Switch phone off and back on.(not tested)


image

Software version: *#9999#
IMEI number: *#06#
Serial number: *#0001#
Battery status- Memory capacity : *#9998*246#
Debug screen: *#9998*324# – *#8999*324#
LCD kontrast: *#9998*523#
Vibration test: *#9998*842# – *#8999*842#
Alarm beeper – Ringtone test : *#9998*289# – *#8999*289#
Smiley: *#9125#
Software version: *#0837#
Display contrast: *#0523# – *#8999*523#
Battery info: *#0228# or *#8999*228#
Display storage capacity: *#8999*636#
Display SIM card information: *#8999*778#
Show date and alarm clock: *#8999*782#
The display during warning: *#8999*786#
Samsung hardware version: *#8999*837#
Show network information: *#8999*638#
Display received channel number and received intensity: *#8999*9266#

*#1111# S/W Version
*#1234# Firmware Version
*#2222# H/W Version
*#8999*8376263# All Versions Together
*#8999*8378# Test Menu
*#4777*8665# GPSR Tool
*#8999*523# LCD Brightness
*#8999*377# Error LOG Menu
*#8999*327# EEP Menu
*#8999*667# Debug Mode
*#92782# PhoneModel (Wap)
#*5737425# JAVA Mode
*#2255# Call List
*#232337# Bluetooth MAC Adress
*#5282837# Java Version

Type in *#0000# on a Samsung A300 to reset the language
Master reset(unlock) #*7337# (for the new samsungs E700 x600 but not E710)
Samsung E700 type *#2255# to show secret call log (not tested)
Samsung A300, A800 phone unlock enter this *2767*637#
Samsung V200, S100, S300 phone unlock : *2767*782257378#

#*4773# Incremental Redundancy
#*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables
#*7200# Tone Generator Mute
#*3888# BLUETOOTH Test mode
#*7828# Task screen
#*#8377466# S/W Version & H/W Version
#*2562# Restarts Phone
#*2565# No Blocking? General Defense.
#*3353# General Defense, Code Erased.
#*3837# Phone Hangs on White screen.
#*3849# Restarts Phone
#*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)
#*2886# AutoAnswer ON/OFF
#*7288# GPRS Detached/Attached
#*7287# GPRS Attached
#*7666# White Screen
#*7693# Sleep Deactivate/Activate
#*2286# Databattery
#*2527# GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# Copycat feature Activa/Deactivate
#*3940# External looptest 9600 bps
#*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate
#*2558# Time ON
#*3941# External looptest 115200 bps
#*5176# L1 Sleep
#*7462# SIM Phase
#*7983# Voltage/Freq
#*7986# Voltage
#*8466# Old Time
#*2255# Call Failed
#*5376# DELETE ALL SMS!!!!
#*6837# Official Software Version: (0003000016000702)
#*2337# Permanent Registration Beep
#*2474# Charging Duration
#*2834# Audio Path (Handsfree)
#*3270# DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# Data Activate/Deactivate
#*3476# EGSM Activate/Deactivate
#*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# GSM Activate/Deactivate
#*4864# White Screen
#*7326# Accessory
#*7683# Sleep variable
#*3797# Blinks 3D030300 in RED
#*7372# Resetting the time to DPB variables
#*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate
#*2351# Blinks 1347E201 in RED
#*2775# Switch to 2 inner speaker
#*7878# FirstStartup (0=NO, 1=YES)
#*3838# Blinks 3D030300 in RED
#*2077# GPRS Switch
#*2027# GPRS Switch
#*0227# GPRS Switch
#*0277# GPRS Switch
#*22671# AMR REC START
#*22672# Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# Pause REC
#*22674# Resume REC
#*22675# AMR Playback
#*22676# AMR Stop Play
#*22677# Pause Play
#*22678# Resume Play
#*77261# PCM Rec Req
#*77262# Stop PCM Rec
#*77263# PCM Playback
#*77264# PCM Stop Play
#*22679# AMR Get Time
*#8999*364# Watchdog ON/OFF
*#8999*427# WATCHDOG signal route setup
*2767*3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# = Custom Reset
*2767*927# = Wap Reset
*2767*226372# = Camera Reset (deletes photos)
*2767*688# Reset Mobile TV
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings

*#7465625# = Check the phone lock status
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF

Type *#9998*627837793# Go to the ‘my parameters’ and there you will find new menu where you can unlock phone.(not tested-for samsung C100)
To unlock a Samsung turn the phone off take the sim card and type the following code *#pw+15853649247w# .
Java status code: #*53696# (Samsung X600)

If you want to unlock your phone put a sim from another company then type *#9998*3323# it will reset your phone. Push exit and then push 7, it will reset again. Put your other sim in and it will say sim lock, type in 00000000 then it should be unlocked. Type in *0141# then the green call batton and it’s unlocked to all networks. This code may not work on the older phones and some of the newer phones. If it doesn’t work you will have to reset your phone without a sim in it by typing *#2767*2878# or *#9998*3855# (not tested)


image

LG all models test mode: Type 2945#*# on the main screen.
2945*#01*# Secret menu for LG

IMEI (ALL): *#06#
IMEI and SW (LG 510): *#07#
Software version (LG B1200): *8375#
Recount cheksum (LG B1200): *6861#
Factory test (B1200): #PWR 668
Simlock menu (LG B1200): 1945#*5101#
Simlock menu (LG 510W, 5200): 2945#*5101#
Simlock menu (LG 7020, 7010): 2945#*70001#
Simlock menu (LG 500, 600): 2947#*

LG-U81XX SPECIAL CODES
Code to read phone version :
– Phone without SIM
– Enter 277634#*# or 47328545454#
– Select ‘SW Ver.info’
Code to reset phone :
– Phone without SIM
– Enter 277634#*# or 47328545454#
– Select ‘Factory Reset’
Code to enter UNLOCK MENU :
– Phone wit SIM inside
– Enter 2945#*88110#
Test Menu 8330 : 637664#*#
Test Menu 8180 V10a: 49857465454#
Test Menu 8180 V11a: 492662464663#
Test Menu 8130-8138: 47328545454#
Test Menu 8110-8120: 277634#*#


image

Software version:
*#06#
to see more info, press softkey again
English menu:
*#0001#
Deutsch menu:
*#0049#
Secret Code:
*#0606# remove sim card before
Unlock Sim:
*#0003*(secret code)#
Bonus Screen:
*12022243121
Factory settings: Type *#9999# to reset factory settings.(not tested).

image

IMEI number:
511,#
Flash eprom menu:
511,#
SP unblock menu:
511,#
To enter extended secret menu on Sagem just type last 7 numbers of IMEI and * on the end then Ok.Now enter secret menu and you will see RAM,Network and test network submenus added.

To switch silent mode on simply press and hold *


View the original here: 

மொபைல் போன்களின் அனைத்து ரகசிய குறியீட்டு எண்கள்